Per 1 april 2022 wijzigt het omgevingsmanagement dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick


Vervanging omgevingsmanager Baarlo Hout-Blerick.

Omgevingsmanager Jaap Spaans stopt per 1 april 2022 met werken voor het dijkversterkingsproject
Baarlo – Hout-Blerick van Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL.) In ruim 5 jaar tijd heeft Jaap een vertrouwensband met de omgeving opgebouwd die belangrijk is voor het project Baarlo – Hout-Blerick. Marita Cals is vanaf 1 april a.s. aanspreekpunt voor de bewoners, bedrijven en instanties in Baarlo – Hout-Blerick.


(Ontwerp)programma Baarlo – Hout-Blerick
De afgelopen 5 – 6 jaar is hard gewerkt aan het hoogwaterveiligheidsproject Baarlo – Hout-Blerick.
Een project dat we integraal oppakken om het gebied toekomstbestendig en mooier te maken. Hier
komt heel wat bij kijken: dijken versterken, nieuwe dijken aanleggen, een ingrijpende
gebiedsontwikkeling in Laerbroeck, maar ook beekherstel, kwelgeulen, weerdverlegging,
hoogwaterplan en de verdere ontwikkeling van de Hummerenweg. Dit alles staat beschreven in het
Ontwerp Programma Baarlo – Hout-Blerick, dat inmiddels ter visie heeft gelegen. Aan dit programma
werken we samen met verschillende overheden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, de provincie Limburg, het waterschap en de twee gemeenten Venlo en Peel en
Maas.
De partijen werken samen aan een integrale gebiedsontwikkeling, vanuit het streven dat het totaal
meer is dan de som der (individuele) delen. Initiatieven uit het gebied zijn daar een belangrijk
onderdeel van.


Vertrek Jaap Spaans
Jaap: “Het is een groot project waar ik met veel plezier aan heb gewerkt. En ik voel dat het nu de tijd
is om te stoppen en andere projecten op te pakken. Mijn vertrek had ik graag gedaan na de
vaststelling van het programma. Maar dan blijf ik het uitstellen en dat is niet goed. Voor mij niet en
voor het project en daarmee ook voor de omgeving niet.
Ik voel me enorm betrokken bij Baarlo – Hout-Blerick en daarmee is dit voor mij ook een moeilijk
besluit. Ik ben van mening, samen met mijn collega’s, dat er iets moois staat en dat er mede door
mijn vertrek nieuwe mogelijkheden, kansen kunnen komen om dit programma in eerste instantie
een stap verder en uiteindelijk tot uitvoering te brengen.”


Aanspreekpunt Marita Cals
Het vertrek van Jaap Spaans is per 1 april dit jaar. Omgevingsmanager Marita Cals is komende periode aanspreekpunt voor alle omgevingszaken en neemt voorlopig de taken van Jaap waar.