Nieuwsbrief dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick, svz februari 2022

Het Ontwerp Programma en de planMER van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick heeft vorig jaar van 19 augustus tot en met 29 september ter inzage gelegen. De projectorganisatie heeft hier 42 zienswijzen op ontvangen en is bezig met de beantwoording. De antwoorden moeten door alle partijen zijn afgestemd en worden dan in een Nota van Antwoord verwerkt. De Nota van Antwoord is een document met de reacties op alle zienswijzen.

De Nota van Antwoord moet ook door alle partijen worden vastgesteld. Dit gebeurt samen met andere documenten, waaronder de aangepaste planMER, het definitieve Programma, een Bestuurlijke Overeenkomst voor de planuitwerkingsfase, de beschikkingsaanvraag (de toekenning van financiën voor de planuitwerkingsfase door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma) én het instemmingsbesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de volgende fase, de planuitwerkingsfase. Dit besluit wordt vooraf gegaan door een review, een kritische beoordeling door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Parallel aan dit formele proces dat de nodige doorlooptijd vraagt, zetten we ons in om inhoudelijk voortgang te boeken. Er worden stappen gezet in de keuze van het type kering en de ruimtelijke inpassing daarvan bij de Giesenhof en een stukje Molenkampweg en voor de dijk op de steilrand parallel aan de Hummerenweg. Voor het deelgebied Laerbroeck zullen we gaan aangeven welke aspecten inhoudelijk uitgewerkt kunnen worden en hoe we samen met de bewoners van deelgebied Laerbroeck kan uitwerken hoe we  meer duidelijkheid kunnen geven.

Het hoogwater van juli 2021 was de aanleiding voor bewoners van het buitendijksegebied om initiatief te nemen voor een hoogwaterplan. Samen met de gemeente Peel en Maas en het projectteam is een eerste versie van het hoogwaterplan opgesteld Het heeft drie belangrijke pijlers:

– zelfredzaamheid, wat kunnen mensen zelf doen en hoe kan men elkaar helpen;

– aanpassingen aan de infrastructuur om evacuatie bij hoogwater te verbeteren en;

– het evacuatieplan zelf.

Het projectteam gaat hiermee aan de slag, in ieder geval met een technische toets van de voorstellen om de infrastructuur aan te passen.