stand van zaken dijktraject Baarlo – Hout-Blerick – door het dorpsoverleg Baarlo ingediende zienswijze en nieuwsbrief waterschap Limburg september 2021

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken.

Het dorpsoverleg heeft een zienswijze ingediend over de thema-s Hoogwater 15-21 juli 2021, beweegbare schotten, Infrastructuur Maasdal 2.0, Economische structuurversterking, toetsing aan het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021, facilitering van overheidswege en doorlooptijd – borgen veiligheid. Klik op de volgende download om de gehele zienswijze te lezen.

In de nieuwsbrief van het waterschap Limburg dd. september 2021 wordt het volgende meegedeeld over het project Baarlo – Hout-Blerick

Baarlo – Hout-Blerick: ter inzage periode afgelopen en de omgevingswerkgroep blijft

Ter inzage periode afgelopen bij Baarlo – Hout-Blerick.

Er zijn tot nu toe ca. 40 reacties (zienswijzen) ontvangen op het Ontwerp Programma en planMER. Inmiddels is de ter inzage periode afgelopen. Mogelijk dat er na de postverwerking nog een paar zienswijzen bijkomen.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt in een Nota van Antwoord het antwoord op hun zienswijze.

Omgevingswerkgroep blijft

Op 28 september j.l. is de omgevingswerkgroep bij elkaar gekomen. Eindelijk konden we elkaar weer ontmoeten.

Er is vooral stilgestaan bij het hoogwater in juli 2021, het Ontwerp Programma en planMER en ook het plan van aanpak voor het actualiseren/verbeteren van het evacuatieplan. Ook is stilgestaan bij de werkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd en waarmee we de verkenningsfase kunnen afsluiten en over kunnen gaan naar de planuitwerking.

Het verslag en de presentatie komen snel weer op de website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick onder Documenten en downloads te staan.

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken.Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken in de verschillende projecten. Klik op de volgende download om de info over alle projecten in de nieuwsbrief te lezen.