Nieuwsbrief dijkversterkingen mei 2021 met o.a. dijktraject Baarlo – Hout-Blerick

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken in de verschillende projecten.

Stand van zaken bij dijktraject Baarlo – Hout-Blerick

De 5 betrokken overheden Waterschap Limburg, gemeenten Peel en Maas en Venlo, het Rijk, en provincie Limburg hebben bestuurlijk ingestemd met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (PlanMER). Partijen leggen nu de laatste hand aan het financiële afsprakenkader. Dit is tevens de laatste stap naar vaststelling van beide documenten, en daarmee het voorkeursalternatief voor Baarlo – Hout-Blerick. Naar verwachting gebeurt dit nog voor de zomer.

Na vaststelling van het Ontwerp Programma Baarlo – Hout-Blerick en de bijbehorende milieueffectrapportage MER worden beide documenten ter inzage gelegd. Tijdens de periode van de ter inzagelegging kan eenieder zijn zienswijze (formele reactie) op het Programma en de MER kenbaar maken. Zoals gebruikelijk bij een ter inzagelegging van zo’n omvangrijk project, organiseren we ook informatiebijeenkomsten. Dit doen we samen met de betrokken partijen. U kunt dan vragen stellen over de procedure en inhoudelijk over het Ontwerp Programma en de PlanMER.

Hoe en wanneer de informatiebijeenkomsten gaan plaatsvinden, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen en de data van de ter inzage periode. Zodra deze data bekend zijn, kunnen we de informatiebijeenkomsten plannen.

U kunt de hele nieuwsbrief lezen door te klikken op de volgende download.