Welke droogtemaatregelen worden genomen in het gebied Kwistbeek

Het gebied Kwistbeek wordt aangepast om in de kern wateroverlast te beperken bij stevige buien. Het klimaat verandert en dit vergt aanpassingen aan beken en rivieren. Dit zodat agrariërs hun gronden kunnen blijven gebruiken en straten en woningen minder snel blank staan. Daarnaast zijn er steeds langere perioden van droogte wat ook niet goed is voor natuur en agrarische activiteiten. Tijdens verdroging is vernatting de uitdaging.

Droogtemaatregelen
Het overloopgebied de Baendj kan niet ingezet worden om water te bufferen voor droogte. Dat vraagt om een andere inrichting van de buffer en het omliggende watersysteem. Het enige water dat in periodes van droogte in de buffer geleid kan worden, is water vanuit de aanvoerleiding. Het waterschap kiest daar echter niet voor om te voorkomen dat schoon kwelwater vermengd wordt met nutriënten- en fosfaatrijk water. De kwaliteit van het kwelwater in de buffer zou daarmee afnemen. We verrichten wel andere droogtemaatregelen in het gebied: In de zomer kan het waterschap meer begroeiing in de beek toelaten. Dat houdt water vast en beperkt daarmee verdroging. Daarnaast behoudt het waterschap het inlaten van water via de aanvoerleiding. Ook zal het profiel van de beek vergroot/verlengd worden, waardoor er meer water vastgehouden kan worden in de beek zelf. Ook kan water worden vastgehouden via boeren stuwtjes. Aanvullend bevindt zich bovenstrooms van het instroompunt van watergang Dekeshorst op Kwistbeek een duiker. Deze duiker wordt voorzien van sponningen waarin schotbalken aangebracht kunnen worden, om zo in tijden van droogte extra water vast te kunnen houden in het daarboven gelegen tracé.

Geinteresseerd? Nadere informatie over o.a. klimaatverandering, klik op deze download

Voor vragen kun je stellen via een mailtje naar A.dewitte@waterschaplimburg.nl