Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick. Bestuurlijk voorkeursalternatief is bekend.

Voor een korte inleiding op informatie op hoofdlijnen klik hier op:

Hierna wordt ingegaan op het voorkeursalternatief (hierna aan te duiden met “VKA”) en de bijbehorende tijdlijn. Op 4 november 2020 hebben de bestuurders van het waterschap, de
gemeenten Peel en Maas, Venlo, het Rijk en de provincie Limburg zich
gebogen over het VKA. Unaniem hebben zij hun waardering uitgesproken voor het Voorkeursalternatief zoals dat nu voorligt. Het gebied heeft een lange historie met hoogwaterbescherming maar ook met veel onzekerheden. De bestuurders zien kansen om het gebied mooier en veiliger te maken en zijn blij dat er nu een concreet resultaat ligt.

De volgende stap is dat het voorkeursalternatief wordt opgenomen
in een ‘Programma Baarlo – Hout- Blerick’. Het milieu dient vroegtijdig te
worden meegewogen bij de besluitvorming over plannen waarin
keuzes worden gemaakt, die uiteindelijk gevolgen kunnen hebben
voor het milieu. Voor deze plannen moet de zogenaamde planm.e.r.-
procedure worden doorlopen en dient een zogeheten PlanMER te worden
opgesteld: een milieueffectrapport. Het Programma wordt samen met de
PlanMER ter inzage gelegd. Volgens huidige planning gebeurt dit in het
eerste kwartaal van 2021. Iedereen die daaraan behoefte heeft kan op het
Programma en de PlanMER reageren en een zienswijze indienen. Na het
verwerken van alle reacties wordt het Programma en dus ook het VKA
definitief vastgesteld doorbovengenoemde partijen. Dit is naar verwachting nog voor de zomer van 2021.
Het voorkeursalternatief geeft een beeld van de ruimtelijke inrichting van
het laagterras van de Maas vanaf Hout-Blerick tot voorbij Baarlo. Op
kaartbeeld is aangegeven welke maatregelen de komende jaren zijn
voorzien. Klik hiervoor op de volgende download.

In bijgaande nieuwsbrief dd. december 2020 staat per deelgebied een nadere toelichting. Klik hier hiervoor op download

De deelgebieden zijn:

Deelgebied Baarlo-Zuid

Deelgebied Baarlo-Midden, Kwistbeek

Buitendijksgebied

Deelgebied Baarlo-Noord

Laerbroeck

Te volgen tijdlijn:

Heeft U vragen? Omgevingsmanager van het waterschap dhr. Jaap Spaans staat voor U klaar. Neem contact op via 088-8890100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl (mailto:dijkversterking@waterschaplimburg.nl.)