nieuwsbrief dijkversterking Belfeld november 2020

Een dijk moet veilig maar niet hoger dan noodzakelijk. Daarom kijken dijkenexperts altijd naar mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren, passend binnen de Waterwet. Dit kan op een aantal momenten in het ontwerpproces van dijken.
Het dijkontwerp voor Belfeld is nu in de planuitwerkingsfase, dat is zo’n moment om te herijken. Uit deze herijking blijkt dat de hoogte van de dijk lager kan dan is opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase. De ontwerphoogte van de groene dijken, gelegen tussen de Rijksweg en de Maas, kan circa 60 centimeter lager. De daar tussenin gelegen harde kering, parallel gelegen aan de Maas, kan 90 centimeter lager. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de Bestuursopdracht Waterveiligheid Maas van de Provincie Limburg. De dijkversterking bij Belfeld is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Lees hier de hele nieuwsbrief