stand van zaken dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick april 2019

Er wordt sinds het 3e kwartaal van 2016 in overleg met betrokkenen nagedacht en plannen voorbereid ter versterking van de aanwezige dijk (Roffaert – Hout-Blerick) tegen wateroverlast. Tevens wordt onderzocht of een dijktraject vanaf Bokshout Baarlo – Hout-Blerick verlegd moet worden en hoe het tracé van een nieuwe dijk nabij de Hummerenweg vanaf Roffaert tot aan de hoge grond richting Horsten eruit moet zien. Lees verder door te klikken op  dijkversterking-januari-2019 

en te klikken op  nieuwsbrief-waterschap-februari-dijkversterkingsproject-Baarlo-Hout-Blerick

Voor de laatste informatie klik op 2019-03-20-presentatie-omgevingswerkgroep_def

en Verslag omgevingswerkgroep Baarlo-Hout-Blerick 20-3-2019

zie verder de planning tot aan de zomer 2019 Planning-HWBP-BHB-tot-zomer-2019

In een krantenartikel in de Limburger op 30 maart 2019 lazen we over uitlatingen van waterschapsbestuur Rein Dupont dat er te weinig geld beschikbaar is voor de uitvoering van alle dijkversterkingsprojecten waardoor er in Baarlo reeds plannen deels zijn geschrapt en mogelijk fasering van de overige werken wordt overwogen. Voorts is in de omgevingswerkgroep dd. 20 maart j.l. besproken de voortgang van het proces. Het proces is onlangs met twee jaar verlengd waardoor de uitvoering van de plannen niet in 2020 maar eerst in 2022 start, indien de minister rond de zomer van 2019 duidelijkheid geeft. Uit bovenstaand verslag dd. 20.3.2019 blijkt verder dat de inwoners van het betrokken gebied zeer ontevreden zijn over de voortgang en het feit dat er geen datum is waarop men weet hoe de toekomst er voor hen uit komt te zien. Voor Hummerenweg ligt er nu een plan dat met instemming van betrokkenen is opgesteld. Voor het gebied Kwistbeek/Coupure/Vergelt incl. evacuatiewegen gaat het waterschap in overleg met de betrokkenen een plan opstellen. Het dorpsoverleg Baarlo hecht er aan dat vast wordt gehouden aan de bij de aanvang van het verkenningsproces gemaakte afspraak om te komen tot een integrale aanpak van het gehele projectgebied om te voorkomen dat het gebied in de toekomst meerdere malen op de schop moet. Om de hele brief te lezen, klik op brief over voortzetten integrale aanpak dijkversterkingsprojecten Baarlo – Hout-Blerick

Voor verder achtergrond informatie vanaf de start van de projecten Baarlo – Hout-Blerick klik op waterschaplimburg.nl en vervolgens tik in “dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick”.
Hebt U vragen, klachten, suggesties: neem contact op met de heren Jaap Spaans (waterschap Limburg) j.spaans@waterschaplimburg.nl en/of Luc van Doesum (gemeente Peel en Maas) Luc.van.Doesum@peelenmaas.nl.