Kom op 3 april 2018 van 16.00-20.00 uur naar de inloop voor bestudering varianten dijksversterkingsprojecten bij de start van de formele procedure

Aan de bewoners in het toekomstige projectgebied versterking dijkring Baarlo Hout-Blerick,

De huidige stand van zaken is als volgt.

Hierbij roepen wij U op om de inloopdag op 3 april 2018 van 16.00-20.00 uur in zaal Habets te bezoeken. Waarom? Lees verder

Vanaf najaar 2016 is het waterschap gestart met de bewoners van het Limburgse Maasdal te informeren over het versterken, en mogelijk verplaatsen van verschillende dijken langs de Limburgse Maas. De aanleiding van dit traject was tweeledig.
(1) Enerzijds voldeden de in 1995 aangelegde dijken aan de Maas niet meer aan de gestelde veiligheidsnormen voor minimale hoogte en stabiliteit. Met het oog op klimaatverandering is in januari 2017 de nieuwe waterwet van kracht geworden die uitgaat van een overstromingsnorm van 1:300 te voldoen (1 maal in de 300 jaar). Dit betekent voor dijkring Baarlo Hout-Blerick een dijkverhoging (± 160 cm) en dijkverlenging richting hoger gelegen gronden. Dit betreft het hele gebied, globaal aangeduid het gebied tussen Onderste weg-Oyen-Hummerenweg-Rijtweg-Bosbeeklaan(oneven, de huisnummers 19-69)-Diepenbroeklaan nrs 106 en 108-start huidige dijk Roffaert-Bokshout-Napoleonsbaan Noord-Legioenweg-Laerbroeck-de Maas-stuw-Onderste weg

(2) Anderzijds bepaalt het Deltaprogramma dat voor de langere termijn onderzocht moet worden waar er kansen zijn om zogenaamde hoogwater overloopgebieden te creeren. Een van deze gebieden betreft het noordelijke gedeelte van dijkring Baarlo Hout-Blerick. Globaal gezien is dit het gebied liggende tussen Bokshout, Napoleonsbaan-Noord, Laerbroeck (Hout-Blerick) en de Maas. Mocht dit gebied kansrijk blijken als overloopgebied dan betekent dit een teruglegging van huidige dijk in dit gebied. De minister dient voor de uitvoering van deze werken nog financiële middelen beschikbaar te stellen.

Naar aanleiding van deze dijkversterkingsopgave zijn er tijdens een aantal bewonersateliers meerdere varianten ontwikkeld voor versterking, verlenging en teruglegging van de dijk. Dit is gepresenteerd op een algemene informatieavond op 16 november 2017- zie voor informatie hierover. https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13/ vervolgens klikken op: bijeenkomsten/informatieavond-16/
Naast de verkenningen die blijven doorgaan, gaat binnenkort het formele traject van start met de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het gehele gebied tussen de nieuwe dijkring en Maas. In deze notitie worden diverse varianten opgenomen voor versterking, verlenging en teruglegging van de dijk. Deze zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond op 16.11.2017. Nadien is op 11.1.2018 in het bewonersatelier door het waterschap en de gemeente een alternatief voor zuid gepresenteerd. Deze varianten zijn schetsmatig weergegeven op bijgaande situatietekeningen. Klik hier

varianten dijkverlegging baarlo-noord 

varianten dijkaanleg baarlo-zuid

Voor u, als bewoner in het gebied, is er een grote kans dat uw huidige situatie veranderd. Afhankelijk mogelijke variant zijn er meerdere opties: (1)Binnendijks gebied wordt beter beschermd; (2)binnendijks of niet bedijkt gebied wordt buitendijks; (3)buitendijks gebied en niet bedijkte gebieden worden binnendijks, (4)buitendijks blijft buitendijks, (5)aanleg/ophoging van de dijk langs uw perceel, waardoor b.v. uw uitzicht wordt beperkt; (6)aanleg van wel/niet stroom voerende nevengeul; (7)verleggen /aanpassen van wegen en beken die dijken kruisen, van belang voor o.a. vluchtroutes. Het kan ook zijn dat voor de realisering van de dijkversterkingsprojecten van U gronden moeten worden gekocht

De notitie NRD ligt gedurende 4 weken ter inzage en wel vanaf 29 maart 2018 tot 25 april 2018. U kunt vanaf 21 maart a.s. deze notitie downloaden via de website van het waterschap Limburg.

Tijdens deze periode wordt er een inloopmiddag en –avond georganiseerd door het waterschap waarbij U kunt bekijken alle varianten, die genoemd worden in deze notitie, inclusief het te doorlopen proces. U kunt dan bij U levende vragen direct stellen. Op basis van deze informatie kunt U dan gemotiveerd afwegen of U wel of niet voor 25 april 2018 een zienswijze indient.

De inloop dag wordt gehouden op dinsdag 3 april 2018 van 16.00-20.00 uur in zaal Habets, Wilhelminastraat 11A te Baarlo.

Uw zienswijze wordt in het onderzoek naar realiseerbaarheid meegenomen. De notitie (NRD) wordt volgens planning medio mei 2018 vastgesteld. Op basis van deze informatie zal voor de zomer van 2018 een keuze worden gemaakt welke voorkeursvariant (inrichting gebied op hoofdlijnen) in procedure wordt gebracht via intergemeentelijke structuurvisie en MER (oktober 2018) Begin 2019 wordt de ontwikkelrichting definitief vastgelegd in een voorkeursalternatief. Daarna de start de uitwerking van de inrichting van het gebied meer in detail.
Voor nadere informatie en het vervolgtraject kijk op de website van het waterschap: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de dijkversterkingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het waterschap. Dit kunt u doen via www.waterschaplimburg.nl/email  Bij het aanmelden kunt kiezen voor specifieke onderwerpen, specifieke gemeenten etc. waardoor U gericht nieuws digitaal kunt ontvangen.

Voor overige vragen a.u.b. een mailtje naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl;

Kijk voorts regelmatig op www.dorpsoverlegbaarlo.nl. Bij vragen graag een mailtje naar dorpsoverleg@baarlo.nl;

Het bestuur van het dorpsoverleg Baarlo.