Presentatie 16.11.2017 inzake stand van zaken projecten dijkversterking en dijkverlegging in Baarlo

Informatieavond Baarlo – Hout-Blerick
Zo’n 150 zeer betrokken bewoners en andere belangstellenden waren geïnteresseerd in de dijkversterking en dijkverlegging bij Baarlo en de plannen rondom de eventuele aanleg van een hoogwatergeul bij Laerbroeck. De afgelopen maanden heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden wat ertoe geleid heeft dat de eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen zijn beperkt tot een aantal alternatieven. Deze worden de aankomende maanden verder uitgewerkt om uiteindelijk te kunnen komen tot een voorkeursalternatief.
Voor Baarlo Zuid zijn verschillende alternatieven uitgewerkt en gepresenteerd. Er zijn verschillende tracés om de bestaande dijk aan te laten sluiten op de hoge grond. Dit kan de kortste aansluiting zijn. Daarnaast zijn er ook andere tracés onderzocht. Een aantal van deze mogelijkheden is door bewoners van het gebied aangedragen. Ook deze worden verder onderzocht.
Voor Baarlo Midden wordt de huidige dijk versterkt. Hier hoeft geen tracékeuze gemaakt te worden. Wel is voor deelgebied Baarlo Midden nog een keuze te maken in de manier waarop de dijk wordt versterkt, de maatregelen die moeten worden getroffen om piping tegen te gaan (ofwel het risico dat de dijk wordt verzwakt door water dat onder de dijk doorstroomt bij hoog water) en de manier waarop de bestaande coupure bij de Vergelt moet worden versterkt.
Voor Baarlo-Laerbroeck wordt een apart (gebiedsontwikkelings) proces opgezet. Voor Baarlo-Laerbroeck heeft de minister in november 2016 aangegeven dat niet alleen de versterking van de huidige kering moet worden onderzocht, maar ook de verlegging van de huidige kering. Gaandeweg bleek dat in het Deltaprogramma, een landelijk programma waarin maatregelen voor de langere termijn worden genoemd, ook de mogelijkheid wordt geopperd om een hoogwaterbeul in Baarlo aan te leggen. Ondernemers en bewoners in het gebied hebben daarop de wens geuit om ook de hoogwatergeul mee te nemen in de onderzoeken. Dit om te komen tot integrale besluitvorming en om te voorkomen dat eerst een besluit wordt genomen over de dijkverlegging en dat later alsnog de hoogwatergeul als optie naar voren komt. De minister heeft deze wens in oktober 2017 gehonoreerd en heeft het waterschap gevraagd om ook de hoogwatergeul mee te verkennen. Voor de hoogwatergeul zijn er verschillende opties die verder worden verkend. Het is wel zo dat het verkennen van een hoogwatergeul een ander proces vraagt dan een min of meer reguliere dijkversterking. Onder andere betekent dit dat er een mer-procedure wordt gevolgd, en dat er ook meerdere momenten komen waarop belanghebbenden kunnen inspreken op de plannen.

zie verder voor de presentatie op 16.11.2017, alternatieven, luchtfoto-s, voorziening tbv de beek “de Kwistbeek” enz.  via indrukken van onderstaande link

/https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13/bijeenkomsten/informatieavond-16/