Voortgang Gezondheidscentrum en Engelbewaarder

Gezamenlijk Gezondheidscentrum Baarlo gaat niet door. Nog geen groen licht voor “De Engelbewaarder”

 

Leefbaarheidsonderzoek-behoefteonderzoeken-visie “Wij houden Baarlo leefbaar” en Dorpsontwikkelingsplan-structuurvisie Baarlo

Aanleiding

In Baarlo is in 2009 een leefbaarheidsonderzoek gehouden.

Op basis hiervan heeft het Dorpsoverleg Baarlo aan het kernteam wwz Baarlo begin 2010 de opdracht gegeven om na te gaan

 

 


  1. Hoe op de middellange termijn eerstelijngezondheidsvoorzieningen in Baarlo behouden kunnen blijven;
  2. Of tot een centraal gelegen multifunctionele accommodatie in Baarlo kan worden gekomen.
  3. Een integratie van a en b wordt nagestreefd.

Vervolgens heeft de gemeente medio 2010 gevraagd om

  1. een behoefteonderzoek te doen aan een dorpsdagvoorziening in Baarlo;
  2. het onderzoek in te stellen naar de behoefte aan multifunctionele accommodaties in Baarlo;
  3. te komen tot een verdere samenwerking van de eerstelijnszorg in Baarlo.

Het vorenstaande heeft geleid tot het ontwikkelen van een visie voor het dorp, getiteld: Wij houden Baarlo leefbaar.

Dit rapport is op 18.4.2011 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.

Dit plan zal nu leidend zijn om een Dorpsontwikkelingsplan voor Baarlo op te stellen.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Peel en Maas de procedure opgestart voor het maken van de structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen. Dit betekent dat er voor elke kern een visie op maat wordt gemaakt samen met de inwoners.

Het dorpsoverleg gaat met gemeente en inwoners aan de slag om de toekomstvisie voor Baarlo te ontwikkelen.

Over de procedure om tot een dorpsontwikkelingsplan en vervolgens eens structuurvisie te komen wordt momenteel met de gemeente Peel en Maas overleg gevoerd.

Wij houden u op de hoogte!


ENGELBEWAARDER

(gezamenlijk gezondheidscentrum-bibliotheek-dorpsdagvoorziening-non-profit ontmoetingsgebouw)

In 2007 heeft Wonen Limburg de eigendom verworven van de Engelbewaarder met de daarom heen liggende percelen met gebouwen om het plan Rond de Engelbewaarder (de Horizon,het Heem, het Hof)te realiseren. In mei 2007 hebben Wonen Helden, gemeente Maasbree en de gemeente Helden (in het kader van Leven in het Dorp) het plan “Ontmoeten Centraal in de Ronde School Baarlo” opgesteld o.a. om provinciaal subsidie te verkrijgen. Deze subsidies zijn inmiddels ontvangen.
Door de economische crisis is de realisatie enorm vertraagd en is alleen de Horizon afgerond met het Heem is een aanvang gemaakt(realisatie van de thans in aanbouw zijnde appartementen, maar de herbouw van de Engelbewaarder stagneert, terwijl er nog zicht is op de realisatie van het Hof.


Gezamenlijk gezondheidscentrum Baarlo

Begin 2010 is het dorpsoverleg Baarlo/kernteam wonen,welzijn en zorg gesprekken gestart met de eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo (huisartsen, apotheek, tandarts, drie praktijken fysiotherapie,osteopathie etc.) om te komen tot verdere samenwerking en met de mogelijke realisatie van een gezamenlijk gezondheidscentrum in Baarlo. Een en ander zou gerealiseerd kunnen worden in het Hof.

Er zijn in 2010 en 2011 een achttal gesprekken met de eerstelijnszorg in Baarlo gevoerd om de mogelijkheden af te tasten. In de loop van het proces hebben Wonen Limburg en de gemeente Peel en Maas ook deelgenomen aan de gesprekken. De huisartsen zijn het middelpunt van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en zij konden uit financiële gronden begin 2012 niet besluiten om deel te nemen aan een gezamenlijk gezondheidscentrum. Phycura en tandarts Boumen hebben toen -omdat de ontwikkeling van hun praktijken dat vroeg- moeten besluiten om zich elders in Baarlo te vestigen. De eerstelijn zal de komende decennia geen bijdrage leveren aan het ontmoeten, verbinden en informatievoorziening, zoals wij die hadden benoemd in onze notitie “Wij houden Baarlo leefbaar”


Bibliotheek-dorpsdagvoorziening-non-profit ontmoetingsgebouw

Begin 2011 zijn de gesprekken gestart om te komen tot een herinvulling van de Engelbewaarder in samenspraak met Wonen Limburg en de gemeente Peel en Maas.

In oktober 2011 is een gebruikersoverleg Engelbewaarder gevormd om te komen tot een multifunctionele invulling door de beoogde gebruikers, t.w. de bibliotheek, de historische werkgroep Baarlo, een dorpsdagvoorziening, en een ontmoetingsruimte met o.a.  sociaal-culturele activiteiten en een informatie- en adviesloket.  In het eerste kwartaal van 2012 zijn de gesprekken hierover samen met de architect afgerond door een plan met uitgangspunten inclusief een plattegrond van het te realiseren nieuwe (non-profit)ontmoetingshuis de Engelbewaarder te presenteren.

De gemeente heeft voorgesteld om bij de opzet en de start behulpzaam te zijn. Voorts heeft zij aangegeven het pand van de Wonen Limburg tijdelijk te willen huren en in gebruik te geven aan bibliotheek incl. historische werkgroep, een nieuw op te richten stichting dorpsdagvoorziening Baarlo en aan het dorpsoverleg Baarlo (multifunctionele ontmoetingsruimte), mede omdat Baarlo nog geen ervaring heeft met een non-profit gemeenschapshuis en om het tempo in de realisering van de nieuwe Engelbewaarder te houden.

In het tweede kwartaal 2012 werd duidelijk dat Wonen Limburg niet meer wil investeren in maatschappelijke projecten, waarbij zij een extra risico lopen. Wonen Limburg wil daarom een huurcontract afsluiten voor 40 jaar en de gemeente voor 5a10 jaar. Over de exploitatie was wel overeenstemming bereikt.

Wonen Limburg is naarstig op zoek gegaan naar mede-risico-dragers. Momenteel voert Wonen Limburg in dat kader gesprekken met een maatschappelijke partij.

Het dorpsoverleg/ kernteam wonen,welzijn en zorg Baarlo zetten –gelet op bovenstaande informatie- momenteel de mogelijke opties op een rij om te komen tot een Engelbewaarder, die er is, voor, door en met Baarlo. De visie ‘Wij houden Baarlo leefbaar” is bij de te voeren gesprekken leidend.Uw reactie zien wij graag tegemoet per mail dorpsoverlegbaarlo.nl of via de telefoon 077-4772844 (Eric Vestjens, voorzitter van het dorpsoverleg Baarlo)