Geschiedenis van “de Engelbewaarder”

Korte schets van de geschiedenis van de Engelbewaarder.

2007

 • plan om de Engelbewaarder om te toveren tot ontmoetingsruimte voor de dorpsgemeenschap Baarlo: bibliotheek/historische werkgroep, dorpsdagvoorziening, gemeenschapsruimte, wijksteunpunt. Op basis hiervan zijn meerdere soorten subsidies bij provincie aangevraagd, toegezegd en verkregen.
 • eerste discussie Wonen Limburg – kernteam WWZ Baarlo over bezetting Engelbewaarder. Aan deze discussie is vervolgens geen vervolg gegeven.

2008

 • start realisatie 1e fase SGL met woningen .

2009

 • ingebruikname 1e fase.

2009-2011

 • realisatie 2e fase(het Hof) en 3e (het Heem)fase stagneren door de economische recessie. Uiteindelijk wordt besloten de fases qua uitvoering te wisselen. Besloten werd eerst het Heem te realiseren en daarna het Hof.

2009

 • Kernteam WWZ houdt een leefbaarheidonderzoek.

2010(1e kwartaal)

 • dorpsoverleg /kernteam WWZ starten overleg 1e lijn zorg om realisatie van een gezondheidscentrum in het Hof van de grond te krijgen.

2010(2 en 3e kwartaal)

Op uitdrukkelijk verzoek en in samenspraak van en met de gemeente start het dorpsoverleg drie acties:

 • behoefte-onderzoek dorpsdagvoorziening
 • behoefte-onderzoek accommodaties;
 • vervolg geven aan gesprekken met 1e eerstelijnszorg;

2011(1e kwartaal)

 • Voornoemde drie onderzoeken leiden tot de visie “Wij houden Baarlo leefbaar”, gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders op 11 april 2011.
 • Op 28.3.2011 starten de gesprekken tussen gemeente, Wonen Limburg, bibliotheek/historische werkgroep, werkgroep dorpsdagvoorziening, kernteam en dorpsoverleg  om te komen tot invulling van het gemeenschapshuis “De Engelbewaarder”
 • 24 juni 2011 reactie van college van Burgemeester en wethouders op het visiedocument.
 • eind juni 2011 zouden gemeente en Wonen Limburg de (financiële)randvoorwaarden vastleggen voor de realisatie van de Engelbewaarder. Dit wordt uiteindelijk eind september 2011.
 • Na deze overeenstemming in september 2011 kunnen eerst in oktober vervolg gesprekken met gebruikers van de Engelbewaarder starten teneinde in het 1e kwartaal 2012 af te ronden, zodat de 40(zorg)woningen en de Engelbewaarder tegelijk gereed zijn.
 • In allerijl wordt in oktober een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Paul Stevens gezocht en gevonden en onder zijn leiding wordt die klus binnen de afgesproken termijn geklaard, maar niet afgerond.

2012

 • In februari bereiken de toekomstige gebruikers van de Engelbewaarder in grote lijnen een akkoord over uitgangspunten en de concept bestektekening. Dit wordt echter niet verder definitief afgerond.
 • De gemeente heeft in het traject oktober 2011-februari 2012- aangegeven een tussenoplossing aan te bieden voor het niet rechtstreeks huren van de Engelbewaarder door het dorp, zodat het dorp eerst over enige jaren zelf het gebouw behoeft te gaan huren. De gemeente gaat tijdelijk die taak op zich nemen.
 • Op basis van de gegevens van dit moment, heeft het dorpsoverleg op 14 februari 2012 het dorp over de voortgang van de Engelbewaarder en de plannen tot bouw van 40 (zorg)woningen  geïnformeerd.
 • Gemeente en Wonen Limburg worden het in de periode maart-juni 2012 niet eens over de huurtermijn. Wonen Limburg wil een termijn van 40 jaar en de gemeente een termijn van 5 hooguit 10 jaar.(Maatschappelijk is momenteel 5 jaar gebruikelijk). Hierdoor wordt er geen projectovereenkomst gesloten.
 • Na een communicatiepauze van maart-juni met de gebruikers van de Engelbewaarder volgt er op initiatief van het dorpsoverleg een gesprek met wethouder Hermans op 13 juni 2012 alvorens hij een gesprek met Wonen Limburg heeft over de voortgang van de Engelbewaarder.
 • 5 juli houdt Wonen Limburg en de gemeente zonder voorinformatie met het dorpsoverleg een informatieavond voor de buurt. Op deze avond wordt met name door Wonen Limburg gezegd dat het zeer onduidelijk is of de Engelbewaarder gerealiseerd gaat worden en gesproken wordt met andere partijen.. Een complete verrassing die ons niet bekend was. Uiterlijk december 2012 zou het besluit genomen moeten zijn. Met daarbij de toevoeging van Hassan Najja dat het feitelijk drie maanden daarvoor al vast staat. Dat betekent dus september 2012!
 • 31 augustus op verzoek van dorpsoverleg gesprek met wethouder Hermans. Alvorens de burgers te informeren wil het dorpsoverleg Baarlo een gesprek met het college van burgemeester en wethouders om hun huidig standpunt in deze te kennen en te kunnen doorgeven aan de inwoners van Baarlo. Wethouder Hermans geeft aan dat Wonen Limburg in gesprek is met Proteion, die in het nieuwe financieringssysteem van de AWBZ  per 1.1.2013 hier geen rol meer in wil spelen. Een andere potentiële partner is Peter Broekmans.
 • 28 september meldt Jan Emonts dat het de gesprekken met Peter Broekmans helaas op niets zijn uitgelopen. Feitelijk zijn we terug bij af.

Dit stuk is opgemaakt op 2 oktober 2012. Het klinkt als 5 voor 12 en het dorp staat nog steeds met lege handen……….