Presentatie Visie Rapport Wij houden Baarlo Leefbaar (14 april)

 14 april presentatie visierapport “Wij houden Baarlo leefbaar”

In de afgelopen maanden is het Dorpsoverleg Baarlo samen met het kernteam WWZ Baarlo druk doende geweest om de uitslagen van de onderzoeken naar samenwerking 1e lijn zorgaanbieders, accommodatiebeleid en dorpsdagvoorziening voor ouderen in Baarlo te vertalen in een visierapport. De onderzoeken als ook de uitslagen zijn volgens de ‘Baarlose methode’ aangepakt. Deze methode houdt in dat de vragen vooraf getoetst zijn door een representatieve klankbordgroep alvorens de vragenlijsten persoonlijk zijn bezorgd bij de mensen/verenigingen met tekst en uitleg. Vervolgens zijn de lijsten opgehaald bij diegenen die daar behoefte aan hadden. Naderen hebben het via de mail of post geretourneerd. Deze aanpak heeft er toe geleid dat de respons rond de 80% lag. Wat betreft de samenwerking met de zorgaanbieders heeft een werkgroep het initiatief genomen de partijen steeds bij elkaar te brengen en voor een grondige verslaglegging te zorgen.

De uitkomsten zijn wederom met de klankbordgroepleden besproken en bediscussieerd. Vervolgens zijn de uitslagen en de conclusies voorgelegd aan de inwoners van Baarlo. Dat heeft gisteren plaatsgevonden. Alle uitkomsten worden deze week verwerkt in het visierapport dat bedoeld is voor de gemeenschap, de gemeente, Wonen Limburg en iedereen die te maken heeft met de leefbaarheid van  Baarlo. Het rapport geeft weer hoe Baarlo denkt over haar eigen toekomst. Wat wil de bevolking zelf? De gemeente Peel en Maas en ook Wonen Limburg dienen deze standpunten dan in het kader van zelfsturing mee te nemen in hun besluitvorming. Het rapport zal donderdagavond 14 april om 21.00u door het Dorpsoverleg Baarlo overhandigd worden aan de het college van B&W in het activiteitencentrum de Maashorst van SGL aan de Pastoor Geenenstraat in Baarlo. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer info kunt u terecht bij de voorzitter van het Dorpsoverleg Baarlo; Eric Vestjens 4772844