Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 (deel 3)

 Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 (deel 3)

Inleiding
In 2009 is een leefbaarheidsonderzoek in Baarlo gehouden. Op basis hiervan is het Dorpsoverleg Baarlo in december 2009 van start gegaan.(www.dorpsoverlegbaarlo.nl). 
Twee belangrijke items uit genoemd leefbaarheidsonderzoek zijn:

 1. het houden van adequate eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo;
 2. het missen van een centraal gelegen multifunctionele accommodatie.

Het Dorpsoverleg heeft eind 2009 aan het kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo met als centraal thema voornoemde twee items, waarbij een koppeling van beide voorzieningen wordt nagestreefd.

 

Informatie in Op den Baum van 16 en 23 maart 2011.
De afgelopen twee weken hebben we u geïnformeerd over de gemaakte afspraken en de stand van zaken met betrekking tot de gehouden onderzoeken t.w. 

 1. het houden van een accommodatieonderzoek onder de verenigingen en maatschappelijke organisaties in Baarlo;
 2. het houden van een behoefteonderzoek naar dagvoorzieningen voor ouderen in Baarlo;
 3. het houden van adequate eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo.

 

Enkele resultaten van de onderzoeken (a en b) zijn:
Accommodatieonderzoek.

 1. 21 van de 67 verenigingen beschikken over een eigen accommodatie, waarvan er 10 in eigen beheer zijn en 11 worden gehuurd.
 2. 19 verenigingen willen wekelijks gebruik maken van andermans accommodaties voor met name voor vergaderingen.
 3. 18 verenigingen zijn bereid een deel van de bij hen nu in gebruik zijnde accommodatie beschikbaar te stellen voor gebruik door andere verenigingen. 
 4. 22 verenigingen willen gebruik maken van een nieuwe multifunctionele ruimte.
 5. diverse verenigingen zijn bereid over de nieuwbouwplannen mee te denken, bijdragen te leveren in menskracht en andere middelen etc. 

Behoefteonderzoek naar dagvoorzieningen voor ouderen in Baarlo:

 1. 30 personen willen zo snel mogelijk deelnemen;
 2. 21 personen willen binnen 1 jaar deelnemen;
 3. 69 personen willen binnen 5 jaar deelnemen;

Deze personen hebben behoefte aan ontmoeten, gezelligheid, deelnemen aan activiteiten en verlichten taak mantelzorger. Zij willen 1 a 2 dagen per week deelnemen.
Voorts hebben zich 40 personen opgegeven om zich in te zetten als vrijwilliger voor een taak bij een dorpsdagvoorziening.

 

Eerstelijnsgezondheidszorg Baarlo
Een aantal zorgaanbieders in Baarlo ziet uit naar een nieuwe huisvesting. Voor een goede gezondheidszorg in de toekomst is het in deze tijd vanzelfsprekend dat deze is afgestemd op de wensen en behoeften van de inwoners van Baarlo. We hebben meegegeven dat de Baarlose mensen de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en voldoende parkeergelegenheid erg belangrijk vinden. Het bij elkaar huisvesten nabij de Engelbewaarder is een van de weinige mogelijkheden in het centrum van Baarlo. De eerstelijnszorg in Baarlo is in gesprek om met name deze gebouwelijke samenwerking vorm te geven.

 

Te ontwikkelen visie “Wij houden Baarlo leefbaar”

Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken moeten conclusies worden getrokken. Deze conclusies verbonden met de gebouwelijke samenwerking van de eerstelijnszorg zullen wij vertalen in een visie met de titel “Wij houden Baarlo leefbaar”.
In deze visie zal het ontmoeten van jong en oud, met informatievoorziening over verleden, heden en toekomst, met de gezondheidszorg, met dagvoorzieningen en met wonen elkaar versterken en verbinden.
Op basis van deze visie kunnen de Gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg en de Baarlose gemeenschap aan de slag om te komen tot een afronding van de invulling van het plan Maasstraat en een herinvulling van de Engelbewaarder.

 

 

Alle resultaten van deze onderzoeken, de hieruit getrokken conclusies en de actuele stand van zaken met betrekking tot de (gebouwelijke) samenwerking van de eerstelijnszorg Baarlo en de concept-visie zullen worden gepresenteerd op dinsdag 5 april a.s. om 19.30 uur in zaal Habets.

 

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en deel te nemen aan de hierop volgende discussie.
Het gaat om de toekomst van ons dorp Baarlo.

 

Slot
Nadere inlichtingen worden desgevraagd gaarne verstrekt door de voorzitter van het dorpsoverleg Baarlo Eric Vestjens, tel.077-4772844.
Baarlo, 23 maart 2011.