Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 (deel 2)

Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 (deel 2)

Inleiding
In 2009 is een leefbaarheidsonderzoek in Baarlo gehouden. Op basis hiervan is het Dorpsoverleg Baarlo in december 2009 van start gegaan.(
www.dorpsoverlegbaarlo.nl). 
Twee belangrijke items uit genoemd leefbaarheidsonderzoek zijn:

  1. het houden van adequate eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo;
  2. het missen van een centraal gelegen multifunctionele accommodatie.

Het Dorpsoverleg heeft eind 2009 aan het kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo met als centraal thema voornoemde twee items, waarbij een integratie van beide voorzieningen wordt nagestreefd.

Gemaakte afspraken.
Het Dorpsoverleg Baarlo heeft op 7 september j.l de volgende afspraken gemaakt met eerstelijnszorgaanbieders, de gemeente Peel en Maas en het kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo.

  1. het houden van een accommodatieonderzoek onder de verenigingen en maatschappelijke organisaties in Baarlo;
  2. het houden van een behoefteonderzoek naar dagvoorzieningen voor ouderen in Baarlo;
  3. het houden van adequate eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo.

 

Stand van zaken.
Wij kunnen U thans melden dat de onder a en b genoemde onderzoeken interessante informatie hebben opgeleverd. De betreffende rapporten zullen binnenkort worden afgerond.
De eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo is in gesprek om te komen tot een verdere samenwerking en bekijkt de mogelijkheden om ook tot een gebouwelijke samenwerking te geraken.
In verband met de toekenning van een WoWeZO-subsidie eind 2006 voor het herinrichten van de Engelbewaarder als ontmoetingsplek in Baarlo zijn we gebonden om binnen een strak tijdschema onze opvattingen kenbaar te maken aan de gemeente Peel en Maas en aan Wonen Limburg.

 

Visie: “Op weg naar een leefbaar Baarlo van morgen”
Op basis van het voorgaande is besloten om een visie te ontwikkelen. Deze visie hebben we een werktitel meegegeven, t.w.: “Op weg naar een leefbaar Baarlo van morgen” (met een plaats waar het ontmoeten van jong en oud, met informatievoorziening over verleden, heden en toekomst, met de gezondheidszorg, met dagvoorzieningen en met wonen elkaar versterken en verbinden)
Deze visie zal de basis zijn voor de herinvulling van de Engelbewaarder.
De ontwerpvisie willen wij graag op 5 april a.s. aan U presenteren. Vervolgens is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Hierna zullen wij het rapport definitief vaststellen. Op 14 april a.s. willen wij het rapport aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas alsmede aan de woningbouwstichting Wonen Helden.

De resultaten van deze onderzoeken en de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken die de eerstelijnszorg Baarlo de afgelopen periode heeft gevoerd, zullen worden gepresenteerd op dinsdag 5 april a.s. om 19.30 uur in zaal Habets.

 U wordt van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en deel te nemen aan de hierop volgende discussie.

Het gaat om de toekomst van ons dorp Baarlo. Reserveer alvast deze avond hiervoor. Bij voorbaat dank.

Slot
Nadere inlichtingen worden desgevraagd gaarne verstrekt door de voorzitter van het dorpsoverleg Baarlo Eric Vestjens, tel.077-4772844.

Baarlo, 18 maart 2011.