Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009

Uitvoering leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009

Wat wordt de toekomst van de Engelbewaarder en omgeving in Baarlo?
Resultaten gehouden (behoefte) onderzoeken|
worden besproken op 5 april 2011

 

Inleiding
In 2009 is een leefbaarheidsonderzoek in Baarlo gehouden. Op basis hiervan is het Dorpsoverleg Baarlo in december 2009 van start gegaan.(
www.dorpsoverlegbaarlo.nl)

Twee belangrijke items uit genoemd leefbaarheidsonderzoek zijn:
    1.
het houden van adequate eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo;
    2.
het missen van een centraal gelegen multifunctionele accommodatie in Baarlo.
Het Dorpsoverleg heeft eind 2009 aan het kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo met als centraal thema voornoemde twee items, waarbij een integratie van beide voorzieningen wordt nagestreefd.

Samenvatting gevoerde gesprekken met 1e lijnsgezondheidszorg Baarlo en de gemeente Peel en Maas.
Uit de gehouden gesprekken bleek dat de zorgverleners verder inhoudelijk willen samenwerken en dat een aantal van hen op korte termijn uitzien naar een nieuwe huisvesting, die voldoet aan de thans daaraan te stellen eisen. Zij staan in principe positief tegen het gezamenlijk realiseren van een dergelijke huisvesting in een gezondheidscentrum.
Het bouwen van dit centrum in combinatie met een multifunctionele accommodatie kan gevolgen hebben voor de nu in gebruik zijnde (maatschappelijk georiënteerde) accommodaties in Baarlo.
De gemeente heeft gevraagd om samen met het Dorpsoverleg Baarlo, maatschappelijke partners, belangenorganisaties en betrokken inwoners van gedachten te wisselen om te komen tot een gezamenlijk perspectief voor verdere invulling van voorzieningen in Baarlo. 

Gemaakte afspraken.
Naar aanleiding van deze discussie zijn door het Dorpsoverleg Baarlo op 7 september j.l de volgende afspraken gemaakt met eerstelijnszorgaanbieders, de gemeente Peel en Maas en het kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo.
1.het dorpsoverleg gaat een enquête houden om inzicht te krijgen in de aanwezige accommodaties met hun mogelijkheden b.v. t.a.v. multifunctioneel gebruik. Tevens wil zij vernemen welke behoeften en wensen er ten aanzien van accommodaties nog leven. Het Dorpsoverleg wil naar de toekomst toe activiteiten en accommodaties dichter bij elkaar brengen door multifunctioneel gebruik te stimuleren en hiermee leegstand te voorkomen. (Over de start van dit onderzoek heeft in november 2010 een artikel gestaan in Op den Baum)
2. het kernteam wwz zal een enquête houden onder 65plussers met betrekking tot de behoefte aan dagvoorzieningen voor ouderen in Baarlo voor de korte en de middellange termijn; (over de start van dit onderzoek heeft in januari 2011 een artikel gestaan in Op den Baum)
3. de 1e lijnszorg Baarlo zal een visie ontwikkelen voor de (nabije) toekomst m.b.t. verdere samenwerking zowel inhoudelijk als ook gebouwelijk, zo mogelijk in aansluiting op de multifunctionele invulling van de Engelbewaarder. Uiteindelijk zal de zorg -door activiteiten en accommodaties bij elkaar te brengen- dichterbij de inwoners van Baarlo moeten worden gebracht en zijn afgestemd op hun wensen en behoeften. Wij hebben meegegeven dat de Baarlose mensen de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en voldoende parkeergelegenheid bij een gezondheidscentrum erg belangrijk vinden.

De resultaten van deze onderzoeken en de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken die de eerstelijnszorg Baarlo de afgelopen periode heeft gevoerd, zullen worden gepresenteerd op dinsdag 5 april a.s. om 19.30 uur in zaal Habets.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en deel te nemen aan de hierop volgende discussie.
Het gaat om de toekomst van ons dorp Baarlo. Reserveer alvast deze avond hiervoor. Bij voorbaat dank.

 

Slot

Nadere inlichtingen worden desgevraagd gaarne verstrekt door de voorzitter van het dorpsoverleg Baarlo Eric Vestjens, tel.077-4772844.

Met vriendelijke groeten,

Baarlo, 11 maart 2011.