Behoefteonderzoek verenigingen Baarlo

Behoeftenonderzoek verenigingen in Baarlo

Naar aanleiding van het gehouden leefbaarheidsonderzoek in 2009 en de daarop volgende hoorzittingen wil het dorpsoverleg Baarlo de behoefte inventariseren van de Baarlose verenigingen m.b.t. accommodaties.
Het vergt 15 minuten van jullie tijd, waarin behoeftes en wensen kenbaar gemaakt kunnen worden.
Dit is jullie kans om jullie wensen voor pakweg de komende 10 jaar kenbaar te maken.

In het eerste gedeelte willen we de stand van zaken binnen jullie vereniging, met name het ledenbestand en de vrijwilligers, bevragen. Hoe is de situatie nu en hoe schatten jullie deze in voor de toekomst?

In het tweede gedeelte gaan we na welke verenigingen over een eigen accommodatie beschikken en welke niet. Wat is de status van de accommodatie en welke wensen zijn er. Zijn er bv verenigingen die jullie uit zou willen nodigen om samen gebruik te gaan maken van jullie accommodatie.
Hebben jullie geen accommodatie, kunnen jullie aangeven met welke vereniging of in welke accommodatie jullie graag iets zouden willen. Wellicht kunnen we middels deze opgaven verenigingen nader tot elkaar brengen.

Uit het eerder genoemde leefbaarheidsonderzoek kwam ook naar voren dat er behoefte zou zijn aan een multifunctionele ruimte. We willen graag weten hoe verenigingen t.o.v. een multifunctionele ruimte staan. Dit zou een voorziening moeten worden, van en voor het dorp.

Om zowel alle accommodaties van Baarlo als ook alle mogelijke lokale gebruikers en behoeften/ functies in beeld te brengen kunnen we bepalen of er leemtes zijn in het huidige aanbod of wellicht juist een overschot. Daarnaast achterhalen we of de behoefte daar is voor een multifunctionele ruimte.

De onlangs uitgebrachte verenigingsmonitor sport geeft een overkoepelend overzicht van de huidige situatie in de sportverenigingen van de gemeente Peel en Maas. De opgave die de Baarlose sportverenigingen destijds hebben gedaan kennen wij niet. Wij verzamelen nu informatie alleen voor Baarlo, derhalve ontvangen ook de sportvereningingen deze vragenlijst.

 

We verzoeken de onderstaande vragen te beantwoorden en de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk, maar vóór 10 december in de bijgevoegde retourenvelop terug te zenden aan Secretariaat Dorpsoverleg, Rembrandtstraat 3, 5991 GC Baarlo. Desgewenst willen we de lijst ook met alle plezier ophalen. De elektronische versie is te vinden op onze website www.dorpsoverleg.baarlo.nl en kan gemaild worden naar dorpsoverleg@baarlo.nl.

 

In februari willen we de resultaten aan jullie kenbaar maken door middel van een presentatie. Hierover ontvangen jullie t.z.t. tijdig bericht. Het Dorpsoverleg wil de resultaten meenemen in de gesprekken die we met de verenigingen, de gemeente, de woningbouwvereniging en andere belanghebbenden met als doel het verenigingsleven en de leefbaarheid voor alle Baarlonaren op een hoger peil te brengen en te houden. SAMEN staan we sterk en kunnen we elkaar helpen.

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, neem dan gerust contact op met Ruud Driessen, bestuurslid DOBaarlo, tel: 06-45734336

 

Alvast bedankt voor julllie medewerking.