Nieuws: Op den Baum: Dorpsoverleg baarlo gestart

Dorpsoverleg Baarlo gestart (Op den Baum 6 januari 2010)

Met de geweldige bijdrage van vele Baarlonaren is het afgelopen jaar gelukt een succesvol leefbaarheidsonderzoek te houden. Uit dit leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 kwam o.a. naar voren dat er een dorpsoverleg Baarlo moet komen om er voor te zorgen dat voortdurend aandacht besteed blijft worden aan de leefbaarheid in Baarlo, ZEKER vanaf 1 januari 2010 in de nieuwe gemeente Peel en Maas. Het uiteindelijke doel is dat Baarlo ook in de toekomst leefbaar blijft en dat vraagt met name een inzet van de inwoners van Baarlo zelf. Dit wordt ook wel zelfsturing genoemd. De nieuwe gemeente hecht veel waarde aan dit nieuwe fenomeen. Het komt er feitelijk op neer dat als je wat voor je kern/wijk geregeld wilt hebben, je als zodanig zelf actie onderneemt. In overleg met de gemeente wordt dan bekeken hoe de initiatieven te verwezenlijken zijn. Het kernteam WWZ- Baarlo en de werkgroep Leefbaarheidsonderzoek Baarlo is in de afgelopen maanden, gelegitimeerd vanuit de uitkomsten van het onderzoek, aan de slag gegaan om de opzet, werkwijze en bemensing van het dorpsoverleg rond te krijgen. En dat is gelukt!

Het dorpsoverleg Baarlo moet het info-punt in Baarlo worden, zowel intern voor alle inwoners, groepen en verenigingen in Baarlo, maar ook extern voor o.a. alle maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, de woningcorporatie en de zorginstellingen.

Het dorpsoverleg zal als communicatieorgaan daartoe regelmatig contact hebben met de in Baarlo op diverse aandachtsvelden gerichte verenigingen, stichtingen, groepen etc. Het is dus niet de bedoeling dat het Dorpsoverleg het werk overneemt. In gezamenlijkheid zetten we ons in voor het wel en wee van onze mooie kern Baarlo.

Inwoner(s), groepen en verenigingen kunnen ook zelf contact opnemen met het bestuur van het Dorpsoverleg Baarlo, dat kan per email: dorpsoverleg@baarlo.nl, ofwel telefonisch 4772844.

Het kan voorkomen dat een bepaald onderwerp in een bepaald tijdsbestek verder moet worden uitgeput, begeleid etc. Hiertoe worden werkgroepen in het leven geroepen. Het dorpsoverleg hoopt dat we dan weer met succes een beroep op U mogen doen om hieraan een bijdrage te leveren.

 

Het bestuur bestaat uit:

Eric Vestjens,(die als voorzitter aan de slag zal gaan), Luc Bruijnen, Jeanne van de Korput, Ruud Driessen, Mat van den Eertwegh, Ada Prikanowski, Heddy Thijssen.